Za-slajd-2.gif

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Na osnovu clana 5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni list RCG broj 44/12 i 30/17) zainteresovani mogu imati pristup informacijama koje su u posjedu Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora korišćenjem Zahtjeva koji je u skladu sa "Vodičem za pristup informacijama". Ovlašćeno lice za Slobodan pristup informacijama je  Milica Kunjerica, a  njena zamjena je Zeljko Knežević. 

 Uredba o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama

Zahtjevi za slobodan pristup informacijama

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 

Plan potrošnje za 2018. godinu