Za-slajd-2.gif

Sanacija potpornog zida iza kompleksa zgrada S39 u Dobroti

Prije sanacije

Nakon sanacije