Za-slajd-2.gif

Sanacija kamenog zida kod crkve  Gospe od sijega

Prije sanacije

Nakon sanacije