Za-slajd-2.gif

Izgradnja javne rasvjete u Škaljarima (Duboki do)

U naselju Duboki Do postavljena su 33 betonska stuba sa pratećom opremom i 33 LED svetiljke Voltana 0.